Rymdord

HUbble
 

I den här ordlistan hittar du ord som har med rymden att göra och kanske inte alltid är så lätta att förstå. Vi fyller på listan efter hand så om du har något rymdord du vill ha förklarat som saknas i listan så skicka gärna det till red@rymdkanalen.se 

A

Astrometri

Astrometri är en gren av astronomin som har med stjärnors och andra himlakroppars positioner, avstånd och rörelser att göra. Den är en av de äldsta grenarna av astronomin. (Källa Wikipedia)

Astrobiologi

Astrobiologin är en ny och snabbt växande mångvetenskap som behandlar frågan om liv i universum.

Astrobiologi är ett tvärvetenskapligt ämne som förenar biologer, geologer, astronomer, kemister, fysiker och flera andra discipliner. Astrobiologins grundläggande frågeställningar kretsar kring:

Hur uppstod liv på jorden och hur har det utvecklats?

Finns det liv på andra platser än jorden och om det gör det hur kan vi upptäcka det?

(Källa Rymdstyrelsen och Wikipedia)

Astropartikelfysik

Astropartikelfysik är en relativt ny forskningsgren som sammanlänkar partikelfysik, astrofysik, astronomi och kosmologi.

Några av de viktiga frågeställningar som forskarna inom astropartikelfysik söker svar på är förekomsten av exotiska partiklar och andra fenomen och hur dessa kan studeras t.ex. mörk energi, mörk materia och gravitationsvågor. (Källa Rymdstyrelsen)

Astronomi

Astronomi är vetenskapen om himlakropparna och universum. (Källa Wikipedia)

Atmosfär

Atmosfären är ett lager av gaser som omger en himlakropp som har tillräcklig med massa för att dess gravitation ska kunna hålla den kvar under en längre tid.[1] Vissa planeter består mestadels av olika gaser. Med atmosfär avses då bara de yttre lagren.

Asteroid

Asteroider är en typ av små himlakroppar i solsystemet i omloppsbana kring solen. (Källa Wikipedia)

Astronaut

En astronaut, även kallat rymdfarare, är en människa som färdas i rymden utanför jordens atmosfär. Astronauter är genom bemannade rymdfärdsprogram utbildade till att föra befäl, flyga eller vara besättningsmedlemmar på rymdfarkoster.

B

Bärraket

Det finns många typer av raketer och missiler. En bärraket är en raket som skjuter upp last eller människor till en omloppsbana kring jorden eller till ännu högre banor.

Big Bang

Big Bang (eller Stora smällen), är den mest vedertagna kosmologiska teorin om universums tidiga utveckling. Teorin täcker tidsperioden sedan universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. (Källa Wikipedia)

C

Centralrör

Ryggraden hos en telekomsatellit

D

Dockning

innebär att två rymdfarkoster låses till varandra. Om de är bemannade brukar dörrarna öppnas, så att rymdfararna ombord kan gå över till den andra farkosten.

E

ESA

European Space Agency är Europas  rymdorgan med huvudkontor i Paris, Frankrike. ESA startades 1975 då man slog samman två tidigare samarbetsorgan: ESRO (rymdforskning) och ELDO (raketutveckling). Sverige har varit medlem sedan första början. ESA:s syfte är att främja vetenskapligt och teknologiskt rymdsamarbete i Europa genom att utarbeta och genomföra en långsiktig europeisk rymdpolitik, ta fram europeiska program, samordna medlemsländernas rymdprogram och utarbeta en industripolicy. Enligt ESA:s konvention måste ESA:s program ha fredliga ändamål. ESA har 20 medlemsländer (2014).

Esrange

European Space and Sounding Rocket Range, är Sveriges enda rymdraketbas. Anläggningen ägs av SSC, tidigare Rymdbolaget.

Esrange är beläget 45 kilometer öster om Kiruna. Några av anledningarna till att basen ligger just i Kiruna är att området i stort sett saknar ljusföroreningar och att man kan studera norrsken samt att området är glest befolkat. Källa: Wikipedia.

Exosfär

Den yttersta förlängningen av atmosfären, där luften blivit så tunn att dess molekyler nästan aldrig krockar med varandra och därför rör sig i ballistiska banor i jordens gravitationsfält.

Eklips 

I skugga från solen

F

Fjärranalys

​Med fjärranalys kan vi studera jorden genom att använda data från satelliter eller flygplan. Sensorer och kameror ombord på dessa plattformar samlar in data om atmosfären, markytan och oceanerna. De vanligaste fjärranalyssystemen mäter synligt reflekterat ljus, men de kan också mäta elektromagnetisk strålning som är osynlig för det mänskliga ögat, t.ex. ultraviolett (UV) ljus, infraröd (IR) strålning eller mikrovågor. Satelliter kan alltså mäta i flera olika spektrala våglängder, vilket utnyttjas för att samla in information om de objekt eller egenskaper vi vill studera.

G

Galax

En galax är en stor ansamling av materia. En galax kan innehålla flera hundra miljarder stjärnor, men dessutom finns där stora moln av stoft, gas och plasma. Och denna synliga materia tycks bara vara en liten del av all materia i en galax: av allt att döma är större delen av galaxens materia i form av en osynlig så kallad "mörk materia". Dessutom finns ofta ett supermassivt svart hål i galaxens centrum -- så är det till exempel i vår egen galax, Vintergatan. En galax hålls samman av den ömsesidiga tyngdkraften mellan all dess materia. Det finns hundratals miljarder galaxer i den del av universum vi kan se.

G-kraft

Även kallad accelerationskraft, används för att uttrycka de belastningar som en person eller ett föremål utsätts för vid acceleration. Bokstaven G kommer från ordet gravitation.

Gravitation

Gravitation (av latin gravis = tung) eller tyngdkraften är en av universums fyra fundamentala krafter. Det är den attraherande kraft som massor utsätter varandra för, och ger upphov till det som vi kallar massans tyngd.

H

Himlakropp

En himlakropp är ett naturligt föremål i rymden, såsom en stjärna, en planet (till exempel jorden), en måne, en asteroid, eller en komet.

I

ISS - International Space Station

ISS är en rymdstation som ägs av ESA, USA, Ryssland, Kanada och Japan.

K

Komet

En komet är en himlakropp i rymden som innehåller mycket is. När den kommer nära solen värms isen upp och det bildas en lång svans av upphettat material som strömmar ut i rymden och som man kan se från jorden.

Kosmos

Kosmos, (grekiska: κόσμος, kosmos, som betyder: "ordningen i världen", "den ordnade världen") avser i astronomi samma sak som universum.

Kosmonaut

Kosmonaut är den ryska benämningen av astronaut.

M

Meteorit

En meteorit är en rymdsten som slagit ned på jorden.

Mikrogravitation

I stället för att sväva fram i tillvaron dras allting mot jordytan av en mystiskt kraft. Denna kraft kallas för gravitation och är ständigt närvarande. Om gravitationen mot förmodan skulle kunna stängas av, försvinner den mystiska kraften och saker och ting kan sväva fritt. Ett sådant tillstånd kallas för tyngdlöshet, eftersom allt förlorar sin tyngd. Rent praktiskt innebär detta att gamla tant Agda med lätthet kan välta en långtradare!

N

Nebulosa

Stjärnor bildas i gigantiska moln av gas och rymdstoft som kallas nebulosor. Nebulosor är mycket färgrika objekt, ett direkt resultat av den gas de består av och avståndet till en stjärna. Den vanligaste färgen är rosa eller röd och kommer från vätgas som tänds som ett lysrör av ultraviolett ljus från närbelägna stjärnor.

O

Omloppsbana

Omloppsbana kallas en elliptisk bana runt ett dominerande gravitationscentrum, sådan att ett föremål som initialt tvingas in i banan med en given hastighet sedan kan fortsätta att följa banan med gravitation som enda påverkande kraft.

Observatorium

En institution eller anläggning där vetenskapliga observationer och forskningsarbete utförs. Vanligen åsyftas astronomiska observatorier, men det finns också meteorologiska, magnetiska, geodetiska och andra observatorier.

P

Parallax

Inom astronomi avses med parallax vinkelskillnaden mellan en himlakropps position observerad från två olika platser. Denna vinkelskillnad blir alltid mindre ju avlägsnare den iakttagna himlakroppen är, men ökar förstås om basavståndet mellan observationsplatserna ökar. (Källa Wikipedia)

R

Rymdskrot

Rymdskräp, Rymdskrot, är rester av mänsklig aktivitet i rymden, kvarlämnade i jordens omloppsbana. Rymdskräp består till större delen av rymdtekniskt avfall, förbrukade raketsteg, gamla satelliter och skräp och fragment från krockar och explosioner. Rymdskräp kan innebära fara om det återinträder i atmosfären utan att brinna upp helt. Även i omloppsbanan finns det problem med skräpet. Det kan skada fungerande satelliter och utrustning samt försvåra fortsatt arbete i rymden.

Rymdpromenad / EVA

En rymdpromenad är en vistelse en rymdfarare gör utanför sin farkost. Den vanliga engelska förkortningen EVA står för Extra-vehicular activity - aktivitet utom farkost.

Raketsteg

En flerstegsraket är en raket som använder sig av två eller fler raketsteg, som vart och ett innehåller sina egna raketmotorer och raketbränsle. Raketsteg kan antingen staplas ovanpå varandra eller fästas parallellt bredvid varandra. Tvåstegsraketer är ganska vanliga, men raketer med så många som fem steg har avfyrats framgångsrikt. Genom att stöta bort raketsteg allt eftersom deras bränsle tar slut minskar raketens massa. Denna stegning gör det enklare för de återstående raketstegen att accelerera raketen till dess slutliga hastighet och höjd.

Rymdfysik

Rymdfysik är en väletablerad forskningsgren i Sverige sedan lång tid. Rymdfysiker studerar bl.a. hur plasma (gaser av elektriskt laddade partiklar) uppträder i vårt eget solsystem.

(Källa: Rymdstyrelsen)

S

Satellit

En satellit är en kropp som snurrar runt en annan kropp. Det betyder att månen är en satellit till jorden och att jorden är en satellit till solen. Vad man dock oftast tänker på som en satellit är en av oss människor tillverkad maskin som cirkulerar jorden. Det kan t.ex. vara TV- och vädersatelliter.

Satelliter används inom många områden: meteorologi, klimat, jordobservation, telekommunikation (telefoni, TV-sändning, datatrafik), rymdforskning, grundforskning, militär spaning, positionering (ex. GPS).

Solsynkron bana

Ständigt solbelyst bana

Solsystem

Med solsystemet menar vi i vanliga fall det planetsystem där vår sol, de åtta planeterna samt ett antal mindre himlakroppar ingår. Vårt solsystem är beläget i den galax som kallas för Vintergatan.

Svart hål

Ett svart hål är egentligen inte ett ”hål” i den bemärkelsen att det inte finns någonting där. Det är precis tvärtom, ett svart hål är ett objekt i rymden som har otroligt stor massa, så pass stor att inte ens ljuset kan komma därifrån. Det är på grund av att det inte strålar ut något ljus som det svarta hålet uppträder som ett alldeles svart objekt i rymden. Gravitationen i ett svart hål är så stark att ingen materia kan lämna det.

T

Tyngdlöshet (mikrogravitation)

I stället för att sväva fram i tillvaron dras allting mot jordytan av en mystiskt kraft. Denna kraft kallas för gravitation och är ständigt närvarande. Om gravitationen mot förmodan skulle kunna stängas av, försvinner den mystiska kraften och saker och ting kan sväva fritt. Ett sådant tillstånd kallas för tyngdlöshet, eftersom allt förlorar sin tyngd. Rent praktiskt innebär detta att gamla tant Agda med lätthet kan välta en långtradare!

 

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.